Luyện đọc tiếng Trung (Phần 9)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc tiếng Trung (Phần 9)

Gia đình khi có việc liệu mọi người có đồng lòng chung tay cùng cáng đáng không hay sẽ có những tình huống nào xảy ra. Tiếp tục seri luyện đọc tiếng Trung với một trích đoạn trong tác phẩm “Nhà” của tác gia Ba Kim, Trung Quốc.

暑假来了,高家在准备一件大事——高老太爷六十六岁的生日。

克定说,应该好好       儿地庆祝一下,克安非常赞成,克明也同意。他们把这件事告诉了高太爷,也跟他们的父亲商量了一些庆祝生日的事。

生日那天,很多客人来到高家,送来了很多礼物。家里的人都在忙,觉新还向公司请了一个星期的假回家帮忙。家里请了城里最有名的演员来表演,有京剧,也有川剧,要表演三天。

大家都忙着,都有自己的事情,只有觉民和觉慧两个人,他们什么也不做,还常常到外面去。他们讨厌家里做的一切。

生词 (Từ mới)

1暑假 shǔjià  kỳ nghỉ hè

2庆祝 qìngzhù chúc mừng

3赞成 zānchéng tán thành

4同意 tóngyì đồng ý

5商量 shāngliang thương lượng, bàn bạc

6 chéng thành phố

7京剧 jīngjù  Kinh kịch

8川剧 chuànjū Kịch Tứ Xuyên

9讨厌 tǎoyàn Ghét

专名 (Danh từ riêng)

1高老太爷 Gāo lǎo tàiyé Lão Cao

2克定 Kèdìng Khắc Định

3克安 Kè ‘ān Khắc An

4克明 Kèmíng Khắc Minh

5觉新 Juéxīn Giác Tân

6觉民 Juémín Giác Dân

7觉慧 Juéhuì Giác Tuệ

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容填空

(Dựa vào nội dung bài khóa điền vào chỗ trống)

1克安说应该好好儿地.........一下,克安非常赞成,克明也.........

2在家里唱的戏,有.......,也有..........,要唱三天。

3觉民和觉慧两个人,他们...........也不做,..........常常跑到外面。

  • 根据课文内容选择正确答案

(Dựa vào nội dung bài khóa chọn đáp án đúng)

1最早说给高老太爷人庆祝生日的人是谁?

A克安                                                B克明

C克定                                                D父亲

2帮助家里庆祝高老太爷生日的是谁?

A觉新                                                B觉慧

C觉民                                                D全部

3庆祝高老太爷生日时:

A家里人唱戏给客人看                            B请演员唱戏给客人看

C送给客人很多礼物                                D请公司的人来帮忙

4不喜欢家里人庆祝高老太爷生日的有几个人?

A很多人                                  B三人

C两人                                      D一人

复述文章 (Tóm tắt bài khóa)

答案( Đáp án)

 Bài 1

1庆祝-同意

2京剧-川剧

3什么-

Bài 2:

1C                          2A                        3B                        4C

Tin tức mới nhất
Liên kết
0772334886
zalo icon
Đăng ký học