Luyện đọc tiếng Trung (P8)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc tiếng Trung(P8)

Một gia đình 3 con đã gọi là đông, nếu gia đình có tới 7 con thậm chí nhiều hơn thế thì mỗi lần ra đường sẽ gây ra sự chú ý lớn nhường nào. Cùng xem cái kết trong phần 8 thuộc seri luyện đọc tiếng Trung dài hơi của trung tâm ngoại ngữ Tomato nhé.

别数了

我和丈夫常常带我们的六个孩子一起开车出去旅行,出去时别人常常会注意我们,因为现在八个人的大家庭真的不多。

一天,一辆旅行车从后面超过了我们的车,我和丈夫都看到那辆车里有很多小脑袋。“那辆车上有多少个孩子呢?”我和丈夫决定去看一看。

我们的车越开越快,我告诉我的孩子:“等一会儿我们的车超过他们的时候,你们要注意看那辆旅行车里有多少人。”我们的车超过那辆车时,我发现那辆车的窗户上挂着一块小牌子,上面写着几个字:“别数了,一共十四个!”

生词(từ mới)

1shǔ  đếm

2丈夫zhàngfu chồng

3dài  mang

4开车 kāi chē  lái xe ô tô

5别人 biérén người khác

6注意 zhùyì chú ý

7旅行车 lǚxíngchē xe du lịch

8脑袋 nǎodài  đầu

9 guā treo

10牌子 páiz biển

练习(Luyện tập)

  • 根据课文的内容选择正确答案

(Dựa vào nội dung đoạn văn chọn đáp án đúng)

1“我”家有多少个人?

A八个人                                                     B六个人            

C十四个人                                                D不知道

2别人注意“我”家是因为:

A我家的车大                                             B我家的车快

C我家的人多                                             D我家的车上挂着一块牌子

3“我”在哪里看见一辆旅行车?

A牌子上                                                     B路上

C窗户上                                                     D脑袋上

4“我”和丈夫为什么要超过那辆旅行车?

A 不喜欢别人比自己快                  B想看那辆车为什么那么快

C想看那辆车上有多少孩子          D那辆车里的人是他们的朋友

5旅行车里的一家人可能:

A男孩子比较多

B喜欢别人数他们家有多少人

C不喜欢别人数他们家有多少人

D知道自己因为人多常常被别人注意

  • 复述文章(tóm tắt bài văn)

Tin tức mới nhất
Liên kết
0772334886
zalo icon
Đăng ký học