Luyện đọc tiếng Trung (P44)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung ( Phần 44 )

Trong seri luyện đọc hiểu tiếng Trung vào mỗi thứ hai đầu tuần, hãy tới với một câu chuyện thú vị có tên gọi “Bán giày”.

卖鞋

有个生产鞋子的公司想要打开南非的市场,于是派了两位职员去那里调查。

过了半个月,公司经理接到了两封电报。一封说:“遗憾得很,这儿的人都没有穿鞋的习惯,他们喜欢赤脚,所以我觉得这里的市场没有希望,我要回去了!”。另一封说:“这儿的人都没有穿鞋的习惯,他们喜欢赤脚,所以我觉得这里的市场很有希望,我要在调查一段时间。”

后来第二人成功了,他成功地打开了南非的市场。

生词

1 pài cử, phái

2电报 diànbào  điện báo

3遗憾 yíhàn  đáng tiếc

4赤脚 chìjiǎo  chân trần

5南非 Nánfēi  Nam Phi

练习

根据课文内容选择正确答案

1公司派了两位职员去南非是为了:

A接电报                                                    B打开南非市场

C帮助南非生产鞋子                                D看南非人是不是赤脚

2两位职员都在南非做了调查吗?

A都调查了                                                 B都没有调查

C一个调查,一个没有                            D没有说

3两位职员在南非:

A看到了同样的情况                                B看到了不一样的情况

C没有看到什么                                        D觉得南非人很少

4调查以后,两位职员:

A一起回公司了                                        B都没有回公司

C一个先回去了                                        D一个离开公司了

5这个故事告诉我们:

A有人聪明有人不聪明                           B应该努力工作

C工作要认真                D对同样的事情,人们的看法不一样

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học