Luyện đọc tiếng Trung (P40)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung

Một câu chuyện hài hước nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc sẽ là nội dung trong phần mới nhất seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của Trung tâm ngoại ngữ Tomato.

项链(1

  玛蒂尔德是一个漂亮的女人,但是家里没有钱。

一天她要和丈夫去参加一个重要的晚会。为了这个晚会,她丈夫给了她四百法郎买衣服,她又向朋友伏来士洁借了一条钻石项链。

晚会上,她很高兴,因为她比别的女士更漂亮,男士们都想认识她,想和她跳舞。

晚会结束后,他们发现那条借来的钻石项链不见了!最后,他们用三万六千法郎买了一条新的钻石项链还给伏来士洁。为了这条项链,他们用光了自己所有的钱,还向别人借了一些钱。

生词 (Từ mới)

项链 xiàngliàn  dây chuyền

法郎 Fǎláng đồng Phờ-răng Pháp

jiè mượn

钻石 zuānshí kim cương

guāng hết sạch

专名

玛蒂尔德    Mǎdí’ěrdé Mathilde

伏来士洁 Fúláishìjié Forestier

练习

根据课文内容判断正误

1玛蒂尔德不怎么有钱。                                           ()

2玛蒂尔德觉得这个晚会     不重要。                      ()

3为了参加晚会,她向伏来士洁借了衣服。          ()

4在玩会上玛蒂尔德很高兴。                                   ()

5他们借了三万六千法郎买了一条新的钻石项链还给伏来士洁。()

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học