Luyện đọc tiếng Trung (P4)

Cỡ chữ
Mục lục

  Tại Trung Quốc hiện nay có câu nói: một cái di động là đi khắp thiên hạ. Câu nói này ý muốn nói đến sự tiện lợi của việc thanh toán di động. Cùng tìm hiểu về phương thức thanh toán hiện đại trên trong bài thứ 4 thuộc seri luyện đọc của trung tâm tiếng Trung Tomato nhé.

中国的手机支付

2016年下半年开始,中国几乎所有的商店都可以使用微信或 支付宝支付,中国人开始习惯不带       钱包和现金出门。现在的中国,要找到一家不接受       手机支付的商店并不容易。

城市里打车、吃饭用手机支付,在农村的菜市场、理发店、小卖部,手机支付也开始普及。

2016年,中国手机支付的金额是美国的50倍,超过了日本的GDP。为了吸引中国的游客,许多国家的商店也开始接受微信和支付宝支付。

生词 (từ mới)

1支付 zhīfù thanh toán

2几乎 jīhū  hầu như

3所有 suǒyǒu tất cả

4使用 shǐyòng  sử dụng

5习惯 xíguàn   quen, thói quen

6现金 xiànjīn tiền mặt

7接受 jiēshòu tiếp nhận, chấp nhận

8普及 pǔjí phổ biến

9金额 jīn’é số tiền

10超过 chāoguò vượt

11吸引 xīyǐn thu hút

12游客 yóukè  du khách

13微信 Wēixìn Wechat

14支付宝 Zhīfùbǎo Alipay

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容填空(Điền từ chỗ trống dựa vào nội dung bài khóa)

1中国人手机支付,使用最多的是…………….

22016年下半年开始,中国人开始习惯……..出门。

3在农村的菜市场、理发店、小卖部,手机支付也开始………

4  2016年,中国手机支付的金额是美国的……….

5为了吸引中国……..,许多国家的商店也开始接受微信和支付宝支付。

  • 说说你用手机支付的经历 (nói về trải nghiệm thanh toán bằng điện thoại di động của bạn)
  • 复述文章 (tóm tắt bài văn)
Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học