Luyện đọc tiếng Trung (P39)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P39)

Một câu chuyện thú vị mà giàu ý nghĩa sẽ là nội dung trong phần mới nhất thuộc seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato.

我是一个讲故事的人

有八个人在一座庙里躲雨,天上打着雷,一个个火球在门外滚来滚去,天上还有龙在叫,大家都很害怕。

一个人说:“我们八个人中,一定有一个人干过坏事,谁干过坏事,就自己走出去受罚,不要让好人受牵挂。”没有人出去。

又有人说:“大家都不想出去,那我们就把自己的草帽往外扔,谁的草帽被刮出庙门,谁就是干坏事的人,他就要出去受罪。”于是,大家就把自己的草帽往庙门外仍,七个人的草帽被刮回了秒内,只有一个人的草帽被刮出去了。大家叫这个人出去,他不愿意,于是大家就把他扔出了庙门。

那个人刚被扔出庙门,那座庙就倒了。

生词

1

2躲雨

3打雷

4滚来滚去

5害怕

6受罪

7受牵挂

8草帽

9

10

练习

根据课文内容选择正确答案

1这个故事中有几个人?

A一个人                                           B七个人

C八个人                                           D没有说

2这喜人在庙里是因为:

A下雨                            B打雷                 C怕龙                 D怕火球

3有人说什么人应该从庙里出去?

A有草帽的人                                            B干了坏事的人

C受牵挂多人                                             D大家

4那个从庙里离开的人是因为:

A他做了坏事                                            B他的草帽被刮出去了

C他想出去                                                 DAB

5最后没有受伤害的人有几个?

A一个人              B两个人             C七个人             D八个人

答案

1C                                    2A                                  3B              

4B                                     5A

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học