Luyện đọc tiếng Trung (P36)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P36)

Nếu trong khi so sánh mà có thêm chút khoa trương thì mức độ so sánh sẽ được nâng cao như thế nào. Cùng tìm hiểu với seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato.

谁的楼高

有一天,两个不同国家的人碰在一起,他们说起谁的国家的楼最高。

甲说:“我们国家的楼太高了,要是从我们国家最高的楼上跳下来,要好几个小时才能落地。”

乙说:“那算什么!你说的那种楼在我们国家太多了,要是你从我们国家最高的楼上跳下来,还没有落地你已经饿死了。”

生词

1 găp(bất ngờ)

2落地 rơi xuống đất

3算什么 coi là gì

练习

  • 根据课文内容选择正确答案 (Chọn đáp án đúng)

1这两个人在比什么?

A谁跳得高                                                          B哪个国家的楼高

C哪个国家高楼多                                              D谁跳楼可以不死

2甲和乙两个人为什么要比?

A为了钱                                                              B为了工作

C为了吃的东西                                                  D不知道

3谁说的楼更高?

A                       B                     C一样                 D不知道

  • 复述课文 (Tóm tắt bài khóa)

答案 (Đáp án)

1B                                   2D                                 3B

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học