Luyện đọc tiếng Trung (P35)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P35)

Từ bỏ mọi thứ để tìm tới cửa Phật, lựa chọn cuộc sống bình lặng, giản dị. Hãy đến với seri luyện đọc hiểu tiếng Trung đầu tuần để tìm hiểu về nội dung này nhé.

歌手李娜的出家生活

19975月,女歌手李娜唱完那首有名的《青藏高原》之后,就离开北京到五台出山出家了。1998年,李娜到美国洛杉矶研究佛学。

20年过去了,李娜现在在洛杉矶看过非常简单的生活,每天3点起床,一日两餐,过午不食。很多人希望   去见他,但她不希望有人打扰她,更不想见媒体。

李娜说:“我喜欢清静,没有家庭和孩子,这样好,我喜欢。我有过爱情,谈过恋爱,只是没有结婚绳子。”

生词 (từ mới)

1歌手 gēshǒu ca sỹ

2出家 chū jiā xuất gia

3佛学 Pfóxué hật học

4过午不食 guò wǔ bù shí sau trưa không ăn

5打扰 dǎrǎo làm phiền

6媒体 méitǐ truyền thông

7清静 qīngjìng yên tĩnh

8爱情 àiqíng tình yêu

9谈恋爱 tán liàn’ài yêu đương

专名

1李娜 Línà Lena

2青藏高原 Qīngzāng gāoyuán cao nguyên Thanh Tạng

3五台山 Wútái shān  Núi Ngũ Sơn

4洛杉矶 Luòshānjī Los Angeles

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容选择正确答案 (Chọn đáp án đúng)

1李娜出家可能是因为什么?

A父母的希望                                               B她生病了

C她的爱情出问题了                                   D没有锁

2李娜现在在哪里

A北京                                                            B五台山

C洛杉矶                                                        D没有说

3李娜现在怎么样?

A生活很简单                                               B工作很忙

C有很多朋友                                               D没有说

4下面哪种人是李娜最不喜欢见的?

A家人                                                            B朋友

C同学                                                            D媒体

5李娜现在喜欢什么?

A唱歌                                                            B清静

C家庭                                                            D孩子

6哪个不是李娜有过的生活?

A结婚                                                            B恋爱

C唱歌                                                            D有名

  • 复述 (Tóm tắt bài khóa)

答案 (Đáp án)

1D                   2B               3A              4D              5B               6A

    

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học