Luyện đọc tiếng Trung (P32)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P32)

Rác thải là một trong những vấn đề gây đau đầu ở các đô thị lớn trên thế giới. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong ser luyện đọc tiếng Trung dài kỳ của trung tâm ngoại ngữ Tomato.

垃圾问题

我家旁边有一条小河,现在很脏。以前这条小河是很干净的,还可以游泳。因为没有人管理,很多人往里面乱扔垃圾,这条河就越来越脏了。后来,这条很脏的河被改为下水道,上面变成了路。人们乱扔垃圾有点儿不方便了,可是他们还是把垃圾扔到门外边的路上。

  世界上有许多问题很难解决,垃圾问题可能就是一个。有时候,我看着门口别人乱扔的垃圾,常常想到:经济发展了,社会进步了,怎么       垃圾问题还是没有解决呢?我觉得垃圾问题是人的问题。

生词 (Từ mới)

1垃圾          lāji                      rác

2              luàn                     loạn, bừa bãi

3              rēng                     vứt

4下水道      xiàshuǐdào          đường nước ngầm

5发展          fāzhǎn                 phát triển

6社会          shèhuì                 xã hội

7进步          jìnbù                    tiến bộ

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容填空 (Điền từ chỗ trống)

1我家 旁边有一条河,现在很…………….

2后来,这条很脏的河被改为………了,上面便成了路。

3…………..上有许多问题很难解决,垃圾问题……..就是一个。

  • 根据课文内容选择正确答案 (Chọn đáp án chính xác)

1河越来越脏是因为:

A有人游泳                                                 B没有人管理

C有人往里面扔垃圾                                D BC

2后来人们乱扔垃圾有点儿不方便是因为:

A有人管理了                                            B河上面便成了路

C河太脏了                                                 D BC

3垃圾问题:

A不能解决                                                 B容易解决

C很难解决                                                 D已经解决了

4作者觉得垃圾问题:

A是人的问题                                            B经济发展就解决了

C社会进步就解决了                                D以上全部

Đáp án:

(一)1           2下水道             3世界/可能

(二)1D             2B                        3C                        4A

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học