Luyện đọc tiếng Trung (P31)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P31)

Giảm cân đã, đang và sẽ là nhu cầu của rất nhiều người trong xã hội hiện đại nhưng nếu cảnh sát cũng được yêu cầu phải giảm cân thì sẽ như thế nào. Cùng tìm hiểu trong phần mới nhất seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato.

马来西亚警察减肥

马来西亚全国 122000 名警察中有11000名肥胖,越来越多的警察得了糖尿病、心脏病和其他跟肥胖有关的疾病,每天平均有560名警察请病假。

全国警察总监朱基菲利说:“在2015年,我们有大约200名警员因为心脏病和糖尿病等疾病死去。”

朱基菲利说:“警察一定要健康,我们要奔跑和抓坏人。我不认为一个肥胖警员的办事能力跟一个健康的警察一样强。

全国警察总长卡里阿布巴卡说:“肥胖的警察如果想升迁,就要先减肥吧。”

生词(Từ mới)

1减肥 jiǎnféi giảm béo

2糖尿病 tángniàobìng tiểu đường

3心脏病 xīnzāngbìng bệnh tim

4疾病 jíbìng bệnh tật

5总监 zǒngjiān tổng giám sát

6奔跑 bēnpǎo chạy

7 zhuā bắt

8办事 bàn shì giải quyết công việc

9能力 nénglì năng lực

10 qiáng mạnh

11总长 zǒngzhǎng tổng(chức vụ)

12升迁 shēngqiān thăng tiến

专名

1马来西亚 Mǎláixīyà Malaysia

2朱基菲利 Zhūjīfēilì Zulkifli

3卡里阿布巴卡 Kǎlìābùbākǎ Kari Abubak

练习(Luyện tập)

  • 根据课文的内容选择正确答案 (Chọn đáp án đúng căn cứ nội dung bài khóa)

1马来西亚全国有多少警察?

A122000                                                B11000

C560                                                       D没有说

2 2015年有200名马来西亚警察因为肥胖:

A病了                                                         B请假

C死了                                                         D减肥

3文章说哪个病跟肥胖有关?

A高血压                                                     B糖尿病

C心脏病                                                     D BC

4朱基菲利觉得肥胖的警察跟健康的警察比怎么样?

A能力不强                                                 B能力强

C能力一样                                                 D没有说

5卡里阿布巴卡说肥胖的警察如果不减肥,就不能:

A奔跑                                                         B抓人

C升迁                                                         DABC

  • 肥胖真的有问题吗?请说说你的看法 (Trình bày quan điểm của bạn về vấn đề béo phì)

Đáp án:

1A                          2C                        3D                       

4A                          5D

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học