Luyện đọc tiếng Trung (P26)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P26)

九江

江西省的九江市是一个可爱的地方,虽然天气很热,但是还可爱。九江人很友好,对外地人很客气。   二十年前,我在江西过一个多月,我感到这是对的。在九江,大街小巷我都去过了,我看这里到处都很和平,没有打架吵架的声音,我想人问路,他们恨不得把你送到目的地。我觉得江西人真的很好客。我说九江是一个可爱的地方,也是因为这个。

生词 (từ mới)

1大街小巷 dà jiē xiǎo xiàng ngõ phố lớn nhỏ

2到处 dàochù  khắp nơi

3和平 hépíng  hòa bình, yên bình

4打架 dǎjià  đánh nhau

5恨不得 hèn bu dé  hận một nỗi

6目的地 mùdìdì  nơi đến

7好客 hàokè  hiếu khách

8九江 Jiǔjiāng Cửu Giang

9江西省 Jiāngxīshěng  tỉnh Giang Tây

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容判断正误 (Dựa vào nội dung bài khóa phán đoán đúng sai)

1九江市天气很热。                                          ()

2“我”一个月前去过九江。                               ()

3“我”喜欢九江,因为九江很漂亮。               ()

4九江人很友好。                                              ()

5九江人喜欢外地人。                                      ()

6“我”在江西住了二十年。                               ()

  • 复述课文 (Tóm tắt bài khóa)

答案 (Đáp án)

1              2            3            4            5            6

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học