Luyện đọc tiếng Trung (P25)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P25)

Một tuần mới lại bắt đầu với seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato. Chúng ta cùng tìm hiểu về cây khoai tây.

土豆是什么时候传到云南的

土豆大约在1525-1543年从拉丁美洲传到欧洲,后来又传到别的地方。国外一本书上说,1650年,一个叫斯特儒斯的荷兰人在台湾见到人种土豆。也有研究表明历史的人说,土豆是1822年传到台湾的,然后再传到福建、广东和中国其他地方。

1905年,英国传教士H.Parsons从美国种子公司买到一些土豆,在云南试种,成功以后向农民推广。这段历史很清楚,所以土豆传入云南的时间,应该有一百多年了。

生词

1土豆 tǔdòu khoai tây

2传到 chuándào truyền tới

3zhòng trồng

4农业nóngyè nông nghiệp

5传教士 chuánjiàoshì nhà truyền giáo

6种子 zhǒngzi giống

7成功 chénggōng thành công

8推广 tuīguǎng quảng bá

9 duàn đoạn

专名

1拉丁美洲 Lādīng Měizhōu châu Mỹ Latinh

2欧洲 Ōuzhōu châu Âu

3荷兰 Hélán Hà Lan

4斯特儒斯 Sītèrúsī  Strays

5福建 Fújiàn Phúc Kiến

6广东 Guǎngdōng Quảng Đông

7云南 Yúnnán Vân Nam

练习

  • 根据课文内容填空 (Căn cứ nội dung bài khóa điền trống)

1土豆大约在1525-1543年从拉丁美洲…… 欧洲。

2 1650年,一个叫斯特儒斯的荷兰人在台湾见到有人……土豆。

3土豆是1822年传到台湾的,……再传到福建、广东和中国……地方。

4 1905年,英国…… H. Parsons从美国种子公司买来一批土豆,在云南试种,成功以后向农民……

  • 复述课文 (Tóm tắt bài khóa)

Đáp án

1传到

2

3 然后-其他

4传教士-推广

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học