Luyện đọc tiếng Trung (P18)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P18)

Phụ nữ thường thích tuýp đàn ông như thế nào? Phải làm sao mới lọt vào mắt xanh của các cô nàng. Cùng tìm hiểu trong bài đọc dưới đây, nằm trong seri luyện đọc hiểu tiếng Trung dài kỳ của trung tâm ngoại ngữ Tomato.

女人喜欢什么男人

有些女人觉得工作非常努力的男人是好男人。这些好男人每天很早就离开家去上班,晚上很晚才回来。他们常常给太太打电话:“我今天有事,不能回去吃晚饭了。”这个时候,太太只好一个人吃晚饭。有时候他们星期天也要工作,还经常去外地出差。

这些男人工资很好,常常给太太买很贵的礼物。他们家里有汽车,有房子,太太也可以买漂亮的衣服。这些男人在家的时候很少,太太有时候会不高兴。但是,一个男人总是在家,女人会喜欢他吗?

生词(Từ mới)

上班 đi làm

只好 đành phải

外地 ngoại tỉnh

工资 lương

总是 luôn luôn

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容选择正确答案

(Căn cứ nội dung bài khóa chọn đáp án đúng)

1工作非常努力的男人

A每天很早回家                                        B每个星期天都工作

C每天给太太打电话                                D总是很忙

2男人不回家吃完饭可能是因为:

A工作                                                         B买礼物

C去看病                                                     D没有车

3“常常去外地出差”中“出差”的意思是:

A到外地学习                                            B买礼物

C到外地工作                                             D吃饭

4工作非常努力的男人,家里的经济情况怎么样?

A不好                                                         B不错

C一般                                                         D不知道

5太太有时候不高兴,可能是因为:

A男人不给她钱                                        B她没有漂亮的衣服

C男人总是不在家                                    D男人总是在家

  • 说说“工作非常努力的好男人”是怎么样的

(nói xem một người đàn ông tốt vô cùng chăm chỉ sẽ như thế nào)

答案

1D                          2A                        3C                        4B                         5C

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học