Luyện đọc tiếng Trung (P16)

Cỡ chữ
Mục lục

Bạn đã từng say rượu bao giờ chưa. Tình huống khó đỡ nhất bạn từng gặp phải khi say rượu là gì? Cùng tới với phần tiếp theo trong seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato nhé.

喝醉了

一个喝醉酒的男人走出假日酒店,上了一辆出租车后对司机说:“希尔顿酒店,8818房间。”司机刚一开车,那个男人就开始一件一件地脱衣服。司机觉得有点儿奇怪,就对那个男人说:“先生,您的房间还没到呢!”那个男人一听就生气了,他大声地说:“你为什么不早一点儿说?刚才我已经把皮鞋脱在这个房间的外边了!”

生词(Từ mới)

say

出租车 taxi

司机 lái xe

cởi

专名

假日酒店 Khách sạn Holiday

希尔顿酒店 Khách san Hilton

练习 (Luyện tập)

根据课文内容选择正确答案 (Dựa vào nội dung bài khóa chọn đáp án đúng)

1喝醉酒的男人住在:

A假日酒店                                       B希尔顿酒店

C家里                                                D出租车上

2男人脱衣服是因为:

A他热了                                           B他已经到房间了

C他以为到房间了                           D他不要衣服了

3男人脱鞋的地方可能在:

A假日酒店门口                               B希尔顿酒店门口

C818房间外边                                 D出租车上

答案 (Đáp án)

1B                          2C                        3D

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học