Luyện đọc tiếng Trung (P14)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc tiếng Trung (Phần 14)

Chắc phần lớn chúng ta sẽ thuộc tầng lớp trung lưu và nghèo còn phần trăm ít ỏi người giàu có thì sẽ tạm không bàn trong bài đọc hiểu hôm nay nhé. Cùng luyện đọc tiếng Trung với seri luyện đọc dài kỳ của Tomato về tầng lớp trung lưu.

中产阶级

在美国,中产阶级是那些每年收入在5-8万美元以上的人,美国有43%的人收入在5万美元以上。

不同的国家和地区,中产阶级也是不一样的。香港中文大学吕大乐教授说,在中国香港,一个月2万到5万港币就是中等收入了,但是,这不是说你一定就是中产阶级了,还要看你住的是什么房子,住在哪里,怎么用钱。吕教授认为20%-30%的香港人是中介阶级。

生词 (Từ mới)

1中产阶级 zhōngchǎn jièjié Tầng lớp trung lưu

2收入 shōurù thu nhập

3美元 Měiyuán đô la Mỹ

4港币 Gǎngbì đô la Hongkong

5中等 zhōngděng tầm trung

专名

香港中文大学 Xiānggǎng Zhōngwén dàxué đại học tiếng Trung Hongkong

吕大乐 Lǚ Dà Lè  Lữ Đại Lạc

练习

  • 根据课文内容填空( điền từ vào chỗ trống dựa theo nội dung bài khóa)

1美国中产阶级每年的收入约在........美元以上。

2美国有........%的人收入在5万美元以上。

3香港的中等收入是一个月2万到.........港币。

4吕教授认为香港有........的人口是中产阶级。

  • 说说你们国家什么样的人是“中产阶级”(tại nước bạn, người như thế nào thì được coi là “Tầng lớp trung lưu”)

答案 (Đáp án)

1 5-8

2 43

3 5

4 20-30

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học