Luyện đọc tiếng Trung (P13)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc tiếng Trung (Phần 13)

Cùng bắt đầu một tuần mới đầy năng lượng với một bài đọc thú vị về Thái tử Charles(mà bây giờ đã trở thành Vua của Anh rồi nhé).

查尔斯王子

查尔斯王子马球打得非常好,常常参加比赛。2005年他不打马球了,因为他在打马球的时候两次受重伤。他以前也很喜欢打猎,但是2005年也不打了,因为那一年法律不让打猎了。他也喜欢钓鱼,还去冰岛钓过鱼。

查尔斯王子很懂艺术,他会演戏、会画画儿,很多人都喜欢他的画儿。他也写过书,对哲学也很感兴趣。

生词 (Từ mới)

1马球 mǎqiú polo

2受重伤 shòu zhòngshāng bị thương nặng

3打猎 dǎ liè đi săn

4法律 fǎlǜ luật pháp

5钓鱼 diào yú câu cá

6艺术 yìshù nghệ thuật

7演戏 yǎn xì diễn kịch

8哲学 zhéxué triết học

专名

查尔斯王子 Chá’ ěrsī wángzǐ Thái tử Charles

冰岛 Bīngdǎo Iceland

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容选择正确答案

(Căn cứ nội dung bài văn lựa chọn đáp án chính xác)

1查尔斯王子喜欢的运动是:

A马球                                               B足球

C篮球                                                D AB

2查尔斯王子到冰岛去做什么?

A打猎                                               B打马球

C钓鱼                                                D没有说

3查尔斯王子不喜欢做的事情是什么?

A演戏                                               B画画儿

C写书                                                D没有说

(二)复述文章(Tóm tắt bài văn)

(三)说说你对打猎、钓鱼的看法

Trình bày quan điểm của bạn về đi săn và câu cá

Đáp án

1A                2C              3D

Tin tức mới nhất
Liên kết
0772334886
zalo icon
Đăng ký học