Luyện đọc tiếng Trung (P11)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc tiếng Trung (P11)

Câu chuyện thú vị nào sẽ xuất hiện trong seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato trong ngày đầu tiên của tuần mới đây. Cùng tìm hiểu ngay thôi.

小孩儿玩手机花了近5万块钱

在深圳工作的李先生5月回湖南看太太和儿子。在家的时候,儿子喜欢拿他的手机玩游戏。李先生6月回深圳后,发现回家一个月时间手机有近50条转账记录,一共超过4.7万元。

李先生发现,这50条转账记录都是手机游戏充值,527日一天就花出去2.6万元,3100元一笔,5千元两笔,最大的一笔9999元。

李先生和几家游戏公司联系,想把这些钱拿回来,因为这些钱是给儿子看病的。有些公司说要调查,有些公司拒绝了他。

生词 (Từ mới)

1 huā tiêu (tiền, thời gian)

2 jìn  gần (mức độ, con số)

3游戏  yóuxì trò chơi

4 tiáo (lượng từ)

5转账 zhuǎnzhàng chuyển khoản

6记录 jìlù  ghi chép

7充值 chōngzhí  nạp tiền

8 bǐ món(tiền)

9联系 liánxì  liên hệ

10调查 diàochá điều tra

11拒绝 jùjué từ chối

专名

1 深圳 Shēnzhèn  Thâm Quyến

2 湖南 Húnán Hồ Nam

练习

  • 根据课文内容选择正确的答案

(Căn cứ nội dung bài khóa chọn đáp án đúng)

1李先生到湖南是做什么?

A工作                                             B看太太

C看儿子                                          D BC

2李先生发现被转走的钱一共有多少?

A5万元                                      B2.6万元

C3100                                         D9999

3是谁转走了李先生的钱?

A太太                                             B儿子

C游戏公司                                     D没有说

4李先生的这些钱是做什么的?

A给手机游戏充值的                    B给儿子玩游戏的

C给儿子看病的                             D没有说

  • 复述课文

(Tóm tắt bài khóa)

答案 (Đáp án)

1D                        2A                        3D                        4C

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học